Where are we?

Glenmark Station – Waipara

Waikari Station